Shiva-Parvati and an Apsara, Khajuraho
The Birla Temple at jaipur